Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

DPS w Raczkowej

Drukuj
Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej
Raczkowa 96
38-500 Sanok

centrala:
tel. / fax (13) 44 61 987

nr wewnętrzne:
Recepcja  1
Pracownik socjalny  2
Opiekunowie / terapeuci  3
Księgowość  4
Kierownik  5
Kierownik Ośrodka Wsparcia Dziennego  6

adres skrzynki ePuap: DPS_Raczkowa/SkrytkaESP


Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej jest placówką o charakterze całodobowym, skierowaną do osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. Łączna liczba miejsc w placówce wynosi 30.

W ramach świadczonych usług Dom gwarantuje swoim Mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby.

W ramach obowiązujących standardów, Dom świadczy usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne polegające m.in. na udzielaniu wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu Mieszkańców, a także usługi wspomagające, dzięki którym Mieszkańcy mogą brać aktywny udział w terapiach zajęciowych, mogą rozwijać swoją samorządność poprzez tworzenie Rady Mieszkańców, rozwijać kontakty z rodziną i integrować się ze środowiskiem lokalnym, a także uczestniczyć w organizowanych przez Dom świętach, w imprezach kulturalnych i turystycznych.

Do Domu przyjmuje się osoby skierowane przez ośrodki pomocy społecznej odpowiednie do ich miejsca zamieszkania i na postawie decyzji o umieszczeniu wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku.

Decyzja kierująca do domu pomocy społecznej co do zasady wydawana jest na czas nieokreślony, w szczególnych przypadkach może być jednak wydana na czas określony.

Koszty pobytu w domu pomocy społecznej ponosi osoba skierowana, przy czym kwota wnoszonej opłaty nie może być większa niż 70% uzyskiwanego dochodu.
W następnej kolejności do opłaty zobowiązana jest rodzina: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) i zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki). Osoby zobowiązane wnoszą opłatę jeżeli ich dochód przekracza 300% (odpowiedniego) kryterium dochodowego, przy czym kwota dochodu po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tegoż kryterium.
Do wnoszenia opłaty za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej zobowiązana jest również gmina, która wydała decyzję kierującą.
Gmina z własnych środków opłaca pobyt w domu pomocy społecznej tylko w przypadku, gdy opłaty wnoszone przez osoby zobowiązane tj. mieszkańca DPS oraz członków rodziny, zobowiązanych do alimentacji, nie pokrywają pełnego kosztu utrzymania.

Zasady kierowania osób do domów pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.)

Wszelkich informacji na temat umieszczenia w Domu udziela:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku, pod numerem telefonu: 13 46 56 584
Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej, pod numerem telefonu 13 44 61 987