Baner głowny strony Gmina Sanok Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. Budowy gazociągu DN 1000 MOP relacji Strachocina-Pogórska Wola 2018-01-16
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2018-01-16
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2018-01-16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 14 grudnia 2017 roku o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sanok obręb Dąbrówka i Posada oraz w miejscowości Pł 2017-12-21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 8 grudnia 2017 roku o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sanok obręb Dąbrówka i Posada or 2017-12-15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka o wydaniu decyzji dot. budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Sanok Dąbrówka oraz Płowce. 2017-12-01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa oświetlenia Sanok Dąbrówka oraz Płowce 2017-11-14
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotycząca budowy gazociągu relacji Strachocina-Pogórska Wola 2017-10-27
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów. 2017-10-27
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-10-19
Obwieszczenie o wydaniu decyzjii o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej dla zamierzenia inwestycyjnego - Budowa gazociągu Strachocina- Granica RP. 2017-10-16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 2017-09-27
Obwieszczenie z dnia 07.09.2017 o wydaniu postanowienia z dnia 04.09.2017 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, zawartej w decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 lipca 2017 r znak I-VII.7820.1.2.2016 dotyczącej budowy obwodnicy miasta S 2017-09-08
III Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła 2017-09-07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: "Budowa międzysystemowego 2017-09-05
OBWIESZCZENIE znak DAB.1.6631.1.2016.AW/MD.2 (Nk 121369/17) 2017-08-09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa Obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" 2017-08-01
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów. 2017-06-14
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym w 2016 r. udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2017-05-09
Obwieszczenie z dnia 12.04.2017 w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji - Budowa gazociągu - węzeł rozdzielczo-pomiarowy Strachocina 2017-04-13
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2016r. Nr 45/16 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji 2017-04-03
Wójt Gminy Sanok zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023" 2017-03-17
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok o przyjęciu 2017-02-24
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów - luty 2017-02-20
Karta zgłoszenia projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Sanok 2017-2023 2017-02-08
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów. 2017-01-31
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.01.2017 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: 2017-01-25
INFORMACJA WÓJTA GMINY SANOK w związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody 2017-01-04
Decyzja w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Dobra stanowią mienie gromadzkie. 2016-12-20
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie wydania decyzji dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 2016-11-25
Zawiadomienie w sprawie uznania czy nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 111,70 ha położona w obrębie ewidencyjnym Dobra stanowi mienie gromadzkie. 2016-11-18
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu 2016-11-10
Decyzja dot. działki nr 91 oraz 104 w obrębie Łodzina 2016-09-16
Zawiadomienie o badaniach geofizycznych metodą sejsmiczną 2016-09-28
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SANOK z dnia 25 sierpnia 2016r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie Łodzina 4, terenu obejmującego złoże Łodzina San, położonego w Gminie Sanok. 2016-08-25
Informacja o prowadzonych pracach geofizycznych. 2016-08-16
Zgłoszenie o zamiarze wykonywania robót geologicznych 2016-08-16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej 2016-08-03
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uznania czy nieruchomość położona w obrębie Łodzina stanowi mienie gromadzkie. 2016-08-03
Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice" 2016-08-02
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sanok do publicznej wiadomości informację prowadzącego zakład o dużym ryzyku na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii 2016-07-20
INFORMACJA Wójta Gminy Sanok o przyjmowaniu wniosków osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt 2016-07-11
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sanok do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2016-05-25
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. w postaci zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowegozawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2016-05-19
Obwieszczenie z dnia 27.01.2015 o wydaniu postanowienia z dnia 20.01.2016r w sprawie wyjaśnień wątpliwości, co do treści decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.12.2015r znak I-X.7840.1.74.2015 2016-01-28
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Hermanowice-Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w skład której wchodzą: linia światłowodowa, ochrona katodowa, węzeł Hermanowice, 5 zespołów zaporowo upustowych: Aksmanice, Trójca 2016-01-05
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SANOK w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Łodzina 4 2015-12-09
OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa 2015-11-10
KONSULTACJE SPOŁECZNE PLANU TRANSPORTOWEGO 2015-10-29
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa o średnicy DN 700 relacji Hermanowice - Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszą 2015-09-17
OBWIESZCZENIE z dnia 30 lipca 2015r. Wojewody Podkarpackiego 2015-07-30
Obwieszczenie - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa o średnicy DN 700 relacji Hermanowice-Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2015-08-28
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Strachocina 12 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-06-24
OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki na działce nr 155/1 w konturze ABCD w miejscowości Bykowce, Gmina Sanok" 2015-06-08
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SANOK z dnia 6 maja 2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Piętnastej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, terenu położonego w Gminie Sanok 2015-05-06
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. w postaci zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2015-04-29
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu trzynastej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-03-24
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Czternastej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-02-11
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dębna 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-02-11
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Dwunastej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-11-18
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Falejówka 8 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-11-18
Umorzenie zaległości czynszowych 2014-10-22
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SANOK z dnia 16.10.2014r.o przystąpieniu do sporządzenia Piętnastej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, terenu położonego w gminie Sanok 2014-10-16
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Sanok o prowadzonych pracach geofizycznych na terenie gminy Sanok 2014-10-02
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SANOK z dnia 9 lipca 2014r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Jedenastej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok. 2014-07-09
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Strachocina 12 w Gminie Sanok 2014-07-01
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia trzynastej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok 2014-07-01
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2013r. w postaci zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2014-05-23
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Dębna 2 w gminie Sanok 2014-06-12
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok 2014-06-12
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok 2014-06-12
Obwieszczenie dla stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Odcinkowej przebudowie koryta cieku nr ew. 473 wraz z przepustami na terenie m-ci Pisarowce 2014-05-05
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia dwunastej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok 2014-02-28
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW w obrębie działki nr 1007/11 w miejscowości Pakoszówka 2014-03-14
Obwieszczenie o wydaniu decyzj: Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2220R Mrzygłód Tyrawa Wołoska w km 1+ 616 2014-01-28
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2014-02-28
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sanok dla stron, w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW w obrębie działki nr 1007/11 w miejscowości Pakoszówka 2014-01-27
Informacja o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2014r. 2014-01-08
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok oraz projekt pn. ?Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sanok na lata 2014-2030? 2013-12-10
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SANOK z dnia 10 grudnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2013-12-10
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SANOK z dnia 10 grudnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia Jedenastej Zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, terenu położonego w gminie Sanok 2013-12-10
Obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2220R Mrzygłód Tyrawa Wołoska w km 1+ 616" 2013-12-09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla stron postępowania o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa obwodnicy miasta Sanoka 2013-11-08
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wydobywanie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża Łodzina-San" 2013-11-28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:budowa linii technologicznej do produkcji betonu oraz przebudowa,rozbudowa,nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek biurowo - usługowy 2013-10-10
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:Budowa stacji tankowania sprężonym gazem ziemnym pojazdów samochodowych ciężarowych i specjalistycznych dla potrzeb firmy TRANSPRZĘT 2013-09-24
Obwieszczenie o wyłączeniu z produkcji rolnej w miejscowościach Tyrawa Solna, Mrzygłód, Raczkowa, Falejówka, Srogów Góny, Pakoszówka oraz Strachocina 2013-09-17
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża DOBRA - ZACHÓD 2013-09-16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."budowa stacji tankowania sprężonym gazem ziemnym pojazdów samochodowych ciężarowych, specjalistycznych dla potrzeb firmy TRANSPRZĘT" 2013-08-01
Postępowanie ze złożoną ofertą na zakup drewna 2013-07-11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sp. zmiany decyzji RDOŚ w Rzeszowie o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Zabłotce, Czerteż, Kostarowce, Pisarowce 2013-04-15
Ustalenie ceny sprzedaży drewna 2013-07-11
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2220R Mrzygłód - Tyrawa Wołoska w km 1+616 2013-01-24
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Dziesiątej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-12-18
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Trepcza 18 w Gminie Sanok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-12-18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak ROS-7624-I-39/09/10 z dnia 24.03.2010 wydaną dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa stacji uzdatniania wody w Trepczy? realizowanego w ramach projektu ?Poprawa gospoda 2012-09-24
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Załuż 11" w gminie Sanok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2012-08-21
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Ósmej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w miejscowości Załuż. 2012-08-21
Obwieszczenia dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat usługowy w miejscowości Trepcza 2012-07-30
Obwieszczenia-dla przedsięwziecia pn.: Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża Dobra-Zachód 2012-07-30
Wójt Gminy Sanok informuje o zmianie terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych i nowym wzorze wniosku. 2012-06-01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Międzybrodzie 6 w Gminie Sanok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2012-05-31
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok o wyłożeniu do publicznego wglądu "Dziewiątej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2012-05-31
OBIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. "Dostosowanie (przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej) istniejącej linii napowietrznej 110 kV Sanok Trepcza - Sanok Stomil do pracy w temperaturze +80C" 2012-05-15
OBIESZCZENIE o wydanej decyzji środowiskowej odmownej 2012-04-26
Rozbudowa PMG Strachocina 2012-01-26
Projekt rozporządenia w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i i ch części 2012-04-18
Ogłoszenie w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2012-03-12
Nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników, i nowy wzór wniosku 2012-01-09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa Gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa o średnicy DN700 relacji Hermanowice-Strachocina wraz z infrastrukturą 2011-09-07
Obwieszczenie - program ochrony środowiska przed hałasem 2011-09-05
OBWIESZCZENIE "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sanok" 2011-10-06
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Czternastej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-02-11
1 2017-09-20


Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1242720