Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj
Rada Gminy Sanok wybrana w wyborach samorządowych 16  listopada 2014

 1.     Tadeusz Burka - Przewodniczący
 2.     Rafał Cecuła
 3.     Jacek Czech
 4.     Stanisław Dereń
 5.     Jan Dzierżawski
 6.     Jan Jakima
 7.     Bogusława Kaczmarska - Wiceprzewodnicząca
 8.     Wilhelm Kotlarz
 9.     Jolanta Krowiak
 10.     Stanisław Mika
 11.     Zbigniew Morawski
 12.     Agnieszka Pastuszak
 13.     Tadeusz Wojtas
 14.     Andrzej Wolanin - Wiceprzewodniczący
 15.     Roman Zapotoczny


Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

uchwalanie statutu gminy,
 1. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 2. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
 3. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 4. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 5. uchwalanie programów gospodarczych,
 6. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 8. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, tekst jednolity)
 10. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 13. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 14. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 15. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
 16. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

 • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
 • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,                                                                                                                         
 • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
 • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
 • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
 • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
Liczba odwiedzin kategorii: 15169