Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Samodzielne stanowiska

Drukuj
  Samodzielne stanowiska
1. Radca prawny - Ryszarda Niemczyk 
tel. 013 46 56 582

Do zadań Radcy Prawnego należy:
 1. Udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
 2. Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym.
 3. Uczestniczenie w prowadzonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne rokowaniach, których celem jest nawiązanie lub rozwiązanie stosunku prawnego ? zwłaszcza umów.
 4. Nadzór prawny nad egzekucją należności.
 5. Występowanie w charakterze pełnomocnika Gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.
 6. Opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

2. Pełnomocnik  do spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Ewa Wicińska tel. 013 46 56 564

Do zadań  Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 1. Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 2. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
 3. Zapewnienie ochrony systemów  i sieci  teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.
 4. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.
 5. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
 6. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy ? o ochronie informacji niejawnych.
 7. Opracowanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji.

3. Administrator Bezpieczeństwa  Informacji - Grzegorz Łybyk tel. 013 46 56 579

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji  w szczególności należy:

 1. Zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie.
 2. Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń dostępu do danych osobowych.
 3. Nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe.
 4. Nadzór nad konserwacją, naprawami oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na  których zapisywane są dane osobowe.
 5. Zarządzanie hasłami użytkowników danych osobowych, systemami antywirusowymi i ich procedurami.
 6. Monitorowanie funkcjonowania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych.
 7. Opracowanie i aktualizowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

4. Audytor wewnętrzny.

Do zadań  audytora wewnętrznego w szczególności  należy:

 1. Dokonywanie oceny  dotyczącej gromadzenia i wydatkowania  środków publicznych.
 2. Dokonywanie oceny w sprawie  gospodarowania mieniem.
 3. Opracowywanie  oceny w zakresie gospodarki  finansowej  pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności.
 4. Ocena celowości zaciąganych zobowiązań finansowych.
 5. Sporządzanie planu audytu na dany rok oraz sprawozdania z jego wykonania.
 6. Realizowanie i koordynowanie zadań dotyczących kontroli zarządczej.