Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Drukuj
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji: Łukasz Mendyka - kierownik referatu-013-46-56-583


Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji należy w szczególności:

1. W zakresie zadań ogólnych.

 1. Merytoryczne przygotowanie projektów uchwał organów Gminy i zarządzeń Wójta w zakresie działania referatu.
 2. Przygotowania wniosków do projektu budżetu Gminy na poszczególne lata w zakresie zadań wykonywanych przez referat.
 3. Prowadzenie procedur dotyczących zamówień publicznych w zakresie zadań wykonywanych przez referat.
 4. Koordynowanie procedury dotyczącej zamówień publicznych w zakresie zadań wykonywanych przez inne referaty.
 5. Rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie zadań referatu.
 6. Sporządzanie sprawozdawczości w ramach działania referatu.

 
2.  W zakresie ładu i zagospodarowania przestrzennego.

 1. Realizacja zadań wynikających z miejscowych planów zagospodarowania   przestrzennego Gminy Sanok poprzez:
  • przestrzeganie oraz aktualizowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • uwzględnianie wniosków i zarzutów do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • wprowadzanie zadań rządowych i programów województwa do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • udostępnianie i wydawanie wypisów i wyciągów z planów.
 2. Rozpatrywanie wniosków oraz merytoryczne przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 3. Merytoryczna obsługa procesów realizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego terenu Gminy.
 4. Potwierdzenie przeznaczenia gruntów i nieruchomości zgodnie z planami zagospodarowania.
 5. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego sąsiednich gmin.
 6. Współpraca z władzami konserwatorskimi w zakresie ochrony obiektów i terenów podlegających ochronie na podstawie wpisu do rejestru zabytków oraz ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 7. Realizacja założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla obszaru Gminy.


3.  W zakresie drogownictwa, komunikacji, transportu.

 1. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg, chodników, obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą na sieci ulic i dróg.
 2. Koordynacja robót w pasie drogowym, gminnej sieci dróg.
 3. Wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego i zjazdów z dróg oraz umieszczanie obiektów niezwiązanych z ruchem w pasie drogowym dróg gminnych.
 4. Wydawanie zezwoleń na przejazdy po drogach publicznych oraz drogach wewnętrznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
 5. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych.
 6. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.
 7. Realizacja zadań w zakresie bieżącej kontroli dróg, robót remontowych, utrzymaniowych, inwestycyjnych i zabezpieczających na sieci dróg gminnych.
 8. Współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 9. Współpraca z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w zakresie planowania, budowy, przebudowy, modernizacji i utrzymania dróg.
 10. Opiniowanie rozwiązań w zakresie komunikacji zbiorowej oraz współpraca z właściwymi organami w zakresie jej funkcjonowania.
 11. Realizacja zadań w zakresie utrzymania, rozbudowy, modernizacji i remontów oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy.


4. W zakresie gospodarki komunalnej.

 1. Zadania wynikające ze zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków:
  • budowa, rozbudowa wodociągów i urządzeń kanalizacyjnych,
  • nadzór nad eksploatacją wodociągów oraz bieżące utrzymanie studni publicznych,
  • nadzór nad eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej,
  • rozpatrywanie wniosków na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • kontrola realizacji regulaminów i zezwoleń na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
  • merytoryczne sprawdzanie i opiniowanie wniosków o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
 2. Aktualizacja i sprawozdawczość w zakresie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 3. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych:
  • bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych,
  • zakładanie i rozbudowa cmentarzy komunalnych,
  • zamykanie cmentarzy,
  • nadzór i sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi, zabytkowymi oraz grobami poległych,
  • wyrażanie zgody na ekshumację zwłok.


5. W zakresie inwestycji i remontów.

 1. Prowadzenie spraw inwestycji i remontów gminnych obiektów kubaturowych oraz gminnej infrastruktury technicznej realizowanych ze środków gminnych oraz współpraca w sprawach inwestycyjnych i remontowych finansowanych z innych źródeł, poprzez przygotowanie inwestycji, realizację, do końcowego odbioru robót.
 2. Opracowanie programów rozwoju i planów inwestycyjnych gminy.
 3. Koordynacja i zapewnianie nadzoru nad realizacją inwestycji i remontów.
 4. Przygotowanie procedur przetargowych do wyłonienia wykonawców robót i projektów, sporządzanie umów w zakresie prowadzonych zadań referatu.
 5. Przygotowanie wniosków do projektu budżetu dotyczących inwestycji i remontów gminnych obiektów kubaturowych oraz gminnej infrastruktury technicznej od strony rzeczowej i finansowej.
 6. Koordynowanie prac i wykonywanie czynności związanych z szacowaniem szkód powstałych w infrastrukturze komunalnej będącej własnością Gminy, w wyniku klęsk żywiołowych, organizowanie komisyjnego szacowania szkód, sporządzanie protokołów i wniosków o środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.


6.  W zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
 

 1. Realizacja zadań wynikających z wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad i kryteriów wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy.
 2. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków w sprawach przydziału mieszkań i prowadzenie dokumentacji tych spraw.
 3. Zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne i socjalne osobom, które spełniają warunki.