Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Referat Podatkowy

Drukuj

Referat podatkowy - kierownik Agata Wroniak - tel. 13 46 56 581

Do  zadań   Referatu  Podatkowego należy  w  szczególności:
 1. Prowadzenie ewidencji podatków.
 2. Kontrola powszechności opodatkowania podatkami i opłatami lokalnymi.
 3. Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu.
 4. Naliczanie podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli realizacji zobowiązań podatkowych.
 5. Prowadzenie księgowości podatkowej.
 6. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
 7. Przygotowywanie decyzji dotyczących podatków.
 8. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji świadczeń pieniężnych oraz prowadzenie postępowania zabezpieczającego.
 9. Przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących podatków i opłat.
 10. Przygotowywanie sprawozdawczości dotyczącej podatków i opłat.
 11. Wydawanie zaświadczeń o opłacaniu składki na ubezpieczenie społeczne rolników dla potrzeb ZUS i KRUS.
 12. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych
 13. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań z zakresu  operacji  finansowych  dokonywanych w   Referacie Podatkowym.
 14. Współpraca z referatami, biurami oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania i udostępniania danych z ewidencji księgowej.
 15. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta wynikających  z zadań  Referatu.