Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA - PRZETARGI

Grupa: OGŁOSZENIA - PRZETARGI
Nazwa pozycji: Powszechny Spis Rolny 2020
Data publikacji: 2020-04-02
Zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. na terenie całej Polski w okresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r. odbędzie się kolejna edycja Powszechnego Spisu Rolnego (wg danych na dzień 1 czerwca 2020 r.). Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r. Celem spisu jest zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i domowych, koniecznej do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi. Spis pozwoli także na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010 ? 2020. Szczegółowe informacje o celach spisu rolnego można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych. Realizacją spisu rolnego kierują kolejno: - Generalny Komisarz Spisowy ? Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut; - Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego ? dyrektor Centralnego Biura Spisowego (CBS) ? dr Janusz Dygaszewicz; - Wojewódzki komisarz spisowy ? wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzędu statycznego; - Gminny komisarz spisowy ? wójt/burmistrz/prezydent w gminnym biurze spisowym. Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych: - osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych); - osób prawnych; - jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w jednej z poniższych form: - samospisu internetowego przeprowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji; - wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza telefonicznego; - wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne. Za niedopełnienie obowiązku spisowego ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej w art. 57 przewiduje karę grzywny, a o jej wysokość decyduje sąd. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu rolnego. Powszechny Spis Rolny będzie promowany na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz Internet (stronę www.spisrolny.gov.pl, media społecznościowe, serwisy informacyjne on-line). Zostanie przeprowadzona ogólnopolska kampania informacyjna "Spiszmy się, jak na rolników przystało". W jej ramach rolnicy zostaną poinformowani o obowiązku spisowym, możliwych metodach spisu i bezpieczeństwie danych.


Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Ambicka
Osoba publikująca: Rafał Sąsiadek
Data publikacji: 2020-04-02

Załączniki

  • 2020-04-02 | 12:42:58

    Rafał Sąsiadek

    Ilość pobrań: 5

  • 2020-04-02 | 12:43:24

    Rafał Sąsiadek

    Ilość pobrań: 4