Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Skarbnik

Drukuj

Skarbnik Gminy - Agnieszka Haduch

Do zadań Skarbnika Gminy należy:
 1. Realizacja budżetu  Gminy w zakresie finansowo ? księgowym.
 2. Przygotowanie projektu budżetu Gminy.
 3. Dokonywanie kontroli finansowej Referatów Urzędu,  jednostek organizacyjnych  oraz sołectw Gminy.
 4. Kontrasygnowanie  czynności  prawnych  mogących spowodować powstanie  zobowiązań  finansowych.
 5. Koordynowanie opracowania sprawozdawczości budżetowej.
 6. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
 7. Opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej  oraz  kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej niezbędnej dla rachunkowości.
 8. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez  Referat Finansowy  i  Referat  Podatkowy.
 9. Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu.
 10. Opracowywanie  analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy i zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy.
 11. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta Gminy.
Liczba odwiedzin kategorii: 16085