Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wójt

Drukuj

Wójt Gminy Sanok-  Anna Hałas

Do zadań Wójta należy w szczególności:

 1. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy.
 2. Określenie sposobu wykonywania uchwał.
 3. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
 4. Wykonywanie budżetu.
 5. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 6. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
 7. Wydawanie decyzji w indywidualnych  sprawach z zakresu administracji  publicznej.
 8. Składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym.
 9. Ogłaszanie  uchwał  Rady  Gminy,  w tym  uchwały  budżetowej i  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  oraz  przedkładanie  uchwał  Wojewodzie  i Regionalnej Izbie  Obrachunkowej.
 10. Przedkładanie  na   Sesji  Rady  Gminy   sprawozdań  z  wykonania  uchwał.
 11. Reprezentowanie  Gminy  i  jej  organów  w  postępowaniu  sądowym i administracyjnym,   a  także  przed  Trybunałem  Konstytucyjnym i organami  administracji  rządowej.
 12. Upoważnienie  pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 13. Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy.
 14. Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof.
 15. Wykonywanie  innych  zadań  zastrzeżonych  do  kompetencji  Wójta przepisami  prawa oraz uchwałami  Rady  Gminy.
 16. Zapewnienie funkcjonowania  skutecznej kontroli zarządczej.
Liczba odwiedzin kategorii: 28042