Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Referat Spraw Obywatelskich i Administracyjnych

Drukuj
Referat Spraw Obywatelskich i Administracyjnych: Zastępca Wójta Gminy Sanok - Paweł Wdowiak - 013 46 56 570

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjnych należy w szczególności:


 1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych.
 2. Obsługa sekretariatu Urzędu Gminy, w tym rejestracja poczty przychodzącej do Urzędu Gminy.
 3. Współpraca z Powiatowym  Urzędem  Pracy, a w szczególności w sprawach  dotyczących  zatrudniania, aktywizacji  bezrobotnych i organizacji stażów.
 4. Wydawanie dokumentów potwierdzających tożsamość.
 5. Prowadzenie ewidencji ludności.
 6. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania.
 7. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
 8. Współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 9. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o informacjach niejawnych.
 10. Współpraca z sołtysami  i jednostkami pomocniczymi.
 11. Obsługa zebrań wiejskich ? koordynowanie realizacji uchwał .
 12. Zaopatrzenie Urzędu w akty prawne, czasopisma oraz inne przepisy.
 13. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 14. Administrowanie: serwerami, siecią, urządzeniami sieciowymi i systemami informatycznymi Urzędu.
 15. Wykonywanie bieżącej obsługi urządzeń informatycznych, prowadzenie napraw i konserwacji sprzętu  informatycznego i oprogramowania.
 16. Prowadzenie merytorycznego i rzeczowego nadzoru nad eksploatacją sprzętu informatycznego i oprogramowania.
 17. Opracowywanie raportów o stanie informatyki, przygotowywanie wniosków oraz opiniowanie propozycji zakupu sprzętu komputerowego.
 18. Archiwizowanie, przechowywanie i ochrona danych, w tym osobowych gromadzonych i przetwarzanych  w Urzędzie w formie elektronicznej.
 19. Kontrolowanie warunków pracy w Urzędzie, prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami  przy pracy.
 20. Tworzenie  i aktualizacja  regulaminów i instrukcji z zakresu BHP i PPOŻ oraz prowadzenie wstępnych szkoleń pracowników z tego  zakresu.
 21. Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie Gminy wyborów Prezydenta RP oraz  do Sejmu, Senatu RP a także Parlamentu Europejskiego.
 22. Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie Gminy wyborów do Rady Gminy, bezpośrednich wyborów wójta oraz bezpośrednich wyborów sołtysów.
 23. Nadzór i koordynacja zadań związanych z referendum gminnym.
 24. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczych.
 25. Prowadzenie  BIP-u.
 26. Obsługa kancelaryjno - organizacyjno - techniczna Rady Gminy i Komisji Rady.
 27. Organizowanie posiedzeń Rady Gminy oraz przygotowywanie materiałów.
 28. Organizowanie i obsługa posiedzeń Komisji Rady.
 29. Prowadzenie ewidencji oraz publikacji uchwał Rady Gminy - przesyłanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej .
 30. Zaopatrzenie w materiały biurowe, sprzęt, obsługa przesyłek pocztowych (sprawy gospodarcze związane z funkcjonowaniem Urzędu).
 31. Przygotowanie, realizowanie i koordynowanie wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
 32. Prowadzenie, realizowanie i koordynowanie zadań publicznych w formie powierzenia i wspierania ich w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z rozliczaniem udzielonych w tym zakresie dotacji przez Gminę.
 33. Prowadzenie ewidencji  pieczęci urzędowych oraz stempli  zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 34. Koordynowanie  pracy  kierowców obsługujących samochody będące własnością  Gminy.
 35. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta wynikających z zadań Referatu.