Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Drukuj
Do zadań Biura Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej należy w szczególności:

telefon 13- 46 56 579
 1. Planowanie oraz organizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 2. Kierowanie działaniami związanymi z planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń  na terenie Gminy.
 3. Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
 4. Realizowanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
 5. Prowadzenie spraw  dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.
 6. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.
 7. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.
 8. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
 9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w zakresie:
 • planowania i wydatkowania środków na wspieranie działań PSP,
 • opiniowania wniosków PSP dotyczących finansowania doposażenia w sprzęt specjalistyczny.
 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej:
 • nadzór nad działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie przygotowania i wyposażenia do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami,
 • planowanie środków związanych z kosztami funkcjonowania OSP i nadzór nad ich wydatkowaniem.
 1. Realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej.
 2. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy  o powszechnym obowiązku Obrony:
 • przeprowadzanie rejestracji poborowych,
 • przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska,
 • organizacja akcji kurierskiej,
 • organizacja szkoleń obronnych,
 • udzielanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 • wydawanie decyzji  w zakresie organizacji imprez masowych,
 • współpraca z policją w zakresie porządku publicznego i ochrony obywateli.