Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Referat Rolnictwa , Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Drukuj

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:


Rafał Sąsiadek- kierownik referatu- 013-46-56-586


Do zadań Referatu Rolnictwa, Leśnictwa ,Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami     należy  w szczególności:

 1. Realizacja zadań związanych ze zwrotem producentom rolnym podatku      akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w tym przygotowywanie  postanowień i decyzji w tym zakresie.
 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo łowieckie, w szczególności; opiniowanie planów łowieckich, prowadzenie mediacji w przedmiocie odszkodowań za szkody łowieckie.
 3. Wydawanie zezwoleń i nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych.
 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a w szczególności opiniowanie projektów rekultywacji gruntów.
 5. Realizacja zadań wynikających z ustaw; o ochronie roślin,  o nasiennictwie.
 6. Prowadzenie rozliczeń za używanie maszyn rolniczych, oraz czynności związanych z ich zbywaniem.
 7. Przyjmowanie zeznań świadków potwierdzających pracę w gospodarstwach rolnych.
 8. Realizacja zadań w zakresie gospodarki leśnej w lasach mienia  komunalnego, wynikających z planu urządzenia lasu i decyzji stosownych organów, a w szczególności:
 • sporządzanie i realizacja umów z sołtysami, gajowymi i leśniczymi;
 • sporządzanie i realizacja zapytań ofertowych i umów z wykonawcami prac w lasach, w tym umów w zakresie melioracji, nasadzeń, pielęgnacji, ścinki  i zrywki drewna;
 • rozliczanie dowodów sprzedaży i świadectw legalności pozyskania drewna z wykazami  odbiorczymi drewna, oraz wystawianie faktur za zakupione drewno;
 • obliczanie wysokości podatku leśnego.
 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,  a w szczególności:
 • przygotowywanie  postanowień i decyzji wydawanych w zakresie obejmującym sprawy  dotyczące rozgraniczeń nieruchomości:
 • ustalanie numerów porządkowych nieruchomości oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie teleinformatycznym.
 1. Sporządzanie zaświadczeń  o położeniu gruntów  w obszarze "Natura ? 2000".
 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
 3. Udzielanie zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie  urządzeń technicznych na nieruchomościach mienia komunalnego Gminy Sanok (z wyłączeniem dróg).
 4. Reprezentowanie Gminy Sanok w czynnościach geodezyjnych przyjęcia lub ustalenia na gruncie przebiegu  granic nieruchomości.
 5. Prowadzenie czynności związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sanok, a w szczególności: zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, najem lub dzierżawę, użyczenie, obciążanie użytkowaniem i służebnościami gruntowymi.
 6. Działania w zakresie nabywania nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Sanok.
 7. Prowadzenie spraw zmierzających do wywłaszczeń nieruchomości.
 8. Prowadzenie spraw z zakresu podziałów nieruchomości, w tym przygotowywanie postanowień i decyzji wydawanych w zakresie obejmującym sprawy dotyczące podziałów nieruchomości.
 9. Realizacja zadań z zakresu komunalizacji mienia.
 10. Prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste, w tym aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste.
 11. Przygotowywanie wniosków o umorzenie należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej.
 12. Realizacja zadań związanych ze wspólnotami gruntowymi.
 13. Prowadzenie rejestru umów dotyczących zadań realizowanych przez Referat.
 14. Prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości.
 15. Regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych.
 16. Ustalanie opłaty wynikającej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w postaci renty planistycznej.
 17. Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sanok.
 18. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta wynikających z zadań  Referatu.