Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Referat Finansowy

Drukuj
 

Referat Finansowy: Iwona Chrząszcz - kierownik referatu - 013-46-56-576

Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:

Opracowywanie projektu budżetu Gminy.

 1. Opracowywanie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmian.
 2. Opracowywanie planu finansowego urzędu i ewidencja dokonywanych zmian.
 3. Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami.
 4. Proponowanie zmian w budżecie Gminy i planie wykonawczym budżetu stosownie do źródeł finansowania zadań budżetowych.
 5. Prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych  urzędu.
 6. Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej działalności bieżącej jednostki  budżetowej i inwestycji.
 7. Dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego.
 8. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
 9. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych.
 10. Przyjmowanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych i miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań w zakresie operacji finansowych od podległych jednostek organizacyjnych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych gminy.
 11. Opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu.
 12. Opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego.
 13. Sporządzanie bilansu skonsolidowanego na podstawie sprawozdań finansowych gminy  i jednostek powiązanych.
 14. Prowadzenie ewidencji analitycznej użytkowania wieczystego oraz pozostałych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy
 15. Windykacja należności  gminy do których nie stosuje się przepisów  Ordynacji podatkowej.
 16. Naliczanie należnych dla  każdego sołectwa  kwot funduszu sołeckiego oraz ewidencja i rozliczanie funduszu sołeckiego.
 17. Rozliczanie finansowe inwentaryzacji gminy.
 18. Prowadzenie spraw płacowych.
 19. Prowadzenie rozliczeń z zakresu składek ZUS, Funduszu Pracy.
 20. Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych.
 21. Wydawanie zaświadczeń o zarobkach.
 22. Prowadzenie ewidencji składników majątkowych gminy.
 23. Ewidencja zmian o stanie środków trwałych.
 24. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 25. Naliczanie podatku VAT, sporządzanie dokumentacji i rozliczeń do Urzędu Skarbowego.
 26. Współpraca z Izbą Obrachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi, ZUS.
 27. Obsługę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy.
 28. Prowadzenie rozliczeń robót publicznych z Powiatowym Urzędem Pracy w Sanoku.
 29. Przedkładanie wniosków w zakresie gospodarki finansowej Gminy Radzie Gminy  i Komisji  Rewizyjnej.
 30. Kontrola gospodarki finansowej sołectw oraz jednostek organizacyjnych Gminy.
 31. Rozliczanie  kart drogowych  i  sporządzanie miesięcznego zużycia paliwa w samochodach służbowych urzędu.
 32. Współpraca  z  referatami, biurami oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie  przygotowywania i udostępniania danych z ewidencji księgowej.
 33. Obsługa finansowo ? księgowa projektów współfinansowanych ze środków  pomocowych.
 34. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta wynikających z zadań Referatu.
 35. Sporządzanie deklaracji zbiorczej VAT-7 w oparciu o deklaracje cząstkowe sporządzane przez osoby uprawnione do sporządzania deklaracji cząstkowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Sanok oraz zatwierdzanie i przekazywanie zbiorczej deklaracji VAT-7 do Urzędu Skarbowego w Sanoku.
 36. Przygotowanie dokumentów do udzielania dotacji, nadzorowanie i rozliczanie dotacji.