Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Biuro Funduszy Pomocowych i Promocji

Drukuj
Biuro Funduszy Pomocowych i Promocji

Z-ca Wójta Gminy Sanok - Paweł Wdowiak 13 - 46 56 570

Do zadań Biura Funduszy Pomocowych i Promocji należy w szczególności:

 1. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych i pozabudżetowych  na zadania realizowane przez Gminę.
 2. Uczestniczenie w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków pomocowych.
 3. Koordynacja prac między referatami  nad  realizowanymi projektami.
 4. Bieżące monitorowanie i nadzór nad realizacją wdrażanych projektów.
 5. Przygotowywanie raportów i wniosków w zakresie funkcjonowania, monitoringu, rozliczania  i nadzoru realizowanych projektów.
 6. Obsługa finansowa projektów  oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.
 7. Współpraca z lokalnymi partnerami i udzielanie im pomocy w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań z funduszy zewnętrznych.
 8. Bieżące analizowanie możliwości pozyskiwania środków z funduszy pomocowych oraz informowanie przełożonych o istniejących programach  oraz możliwościach ich pozyskiwania.
 9. Opracowywanie analiz efektywności projektów realizowanych przez Gminę.
 10. Opracowywanie materiałów promocyjnych oraz podejmowanie działań na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku Gminy.
 11. Współpraca z zewnętrznymi instytucjami mediów w zakresie informacyjnym dotyczącym Gminy.
 12. Organizacja i koordynowanie spotkań, imprez kulturalno ? rozwojowych w zakresie wskazanym przez Wójta.
 13. Administrowanie strony internetowej.