Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Referat Ochrony Środowiska

Drukuj
 

Referat Ochrony Środowiska

Agnieszka Marszałek- kierownik referatu-013-46-56-563

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska:
  • przygotowanie i aktualizowanie programów i planów w zakresie ochrony     środowiska oraz nadzór nad ich realizacją
  • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska dla Gminy Sanok
  • przyjmowanie zgłoszeń o instalacjach, których eksploatacja nie wymaga     pozwolenia (m.in. przydomowej oczyszczalni ścieków)
 2. Prowadzenie działań na rzecz edukacji ekologicznej.
 3. Planowanie i wydatkowanie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
 4. Współdziałanie z innymi organami w podejmowanych działaniach z zakresu ochrony środowiska.
 5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym:
  • wydawanie decyzji w sprawie usunięcia drzew i krzewów,
  • naliczanie kar za usunięcie lub zniszczenie drzew i krzewów lub terenów zieleni.
 6. Utrzymanie terenów zieleni gminnej.
 7. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 8. Prowadzenie  publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
 9. Prowadzenie baz danych o ocenach oddziaływania na środowisko.
 10. Współpraca z Biurem Funduszy Pomocowych i Promocji w zakresie   przygotowania części środowiskowej wniosku o dofinansowanie dla projektów planowanych do realizacji ze środków zewnętrznych.
 11. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, w tym:
  • zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
  • wydawanie decyzji w sprawie czasowego odebrania zwierząt właścicielowi w przypadku znęcania się nad zwierzętami, bądź w innych przypadkach złego traktowania zwierząt,
  • wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras agresywnych,
  • współdziałanie z organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie ochrony zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych.
 12. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:
  • organizacja działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy,
  • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz udzielanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych i innych zezwoleń wynikających z ustawy,
  • prowadzenie ewidencji, rejestrów, baz danych w zakresie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
  • wydawanie zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.
 13. Prowadzenie działań nadzorczo kontrolnych w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy.
 14. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zakazie stosowania wyrobów azbestowych, w tym:
  • realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu,
  • prowadzenie bazy azbestowej,
  • usuwanie odpadów azbestowych z terenu gminy Sanok.
 15. Wydawanie nakazu usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.
 16. Wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie poprzedniego stanu wody na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, zatwierdzanie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruncie.
 17. Występowanie do właścicieli cieków wodnych w sprawie podjęcia działań związanych z bezpieczeństwem ich funkcjonowania na terenie gminy.
 18. Wydawanie uzgodnień i opinii zarezerwowanych do właściwości wójta wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy o odpadach wydobywczych.
 19. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta wynikających z zadań Referatu.