Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj

INFORMACJA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

dotycząca możliwości głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

 

I. DEFINICJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Zgodnie z art. 5  punkt 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 roku Nr 21 poz. 112 z późn.zm.) wyborca niepełnosprawny to wyborca o ograniczonej sprawności fizycznej, psychicznej, umysłowej lub w zakresie zmysłów, która utrudnia mu wzięcie udziału w wyborach.

 

II. SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 

Zgodnie z art. 37a kodeksu wyborczego wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1)   właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

2)   lokalach obwodowych komisji wyborczych, dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;

3)   warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, którego siedziba jest dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,

4)   terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

5)   komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

6)   warunkach oraz formach głosowania.

Powyższe informacje przekazują upoważnieni pracownicy urzędu gminy w Sanoku 7.30 - 15.30, w tym telefonicznie, lub w drukowanych materiałach informacyjnych przesyłanych na wniosek wyborcy niepełnosprawnego, w tym w formie elektronicznej.

Są one przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

 

III. GŁOSOWANIE PRZY UZYCIU NAKŁADEK BRAILLE?A

 

Zgodnie z art. 40a kodeksu wyborczego wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

 

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do Urzędu Miasta do 14 dnia przed dniem wyborów, tj. do 25 września 2011 roku.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu wyborca obowiązany jest wskazać właściwy dla niego obwód głosowania.

 

IV. PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

 

Zgodnie z art. 54 kodeksu wyborczego wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej "pełnomocnictwem do głosowania".

 

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez Wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

 

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do Wójta Gminy Sanok , najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów., tj. do 30 września 2011 roku. Wniosek można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sanoku ul. Kościuszki 23 w ewidencji ludności.

Do wniosku załącza się:

1)                  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,

  2)   pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

  3)   kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem - w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania i przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia.

 

Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w urzędzie gminy.

 

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku.

 

Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.

 

V. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Zgodnie z art. 61a. § 1 kodeksu wyborczego  wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.

Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych jest wyłączone w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.

 

Dla celów głosowania korespondencyjnego Wójt Gminy Sanok wyznaczył Obwodową Komisję Wyborczą nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Pisarowcach.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gminy Sanok do 21 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 września 2011 roku.

 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

 

Do zgłoszenia, o którym mowa w § 1, dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

 

W zgłoszeniu, o którym mowa w § 1, wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

 

Zgłoszenie złożone po terminie, albo nie uzupełnione w terminie, a także złożone przez wyborcę niepełnosprawnego, który wystąpił z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, pozostawia się bez rozpoznania informując o tym wyborcę.

 

.Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z urzędu gminy pakiet wyborczy, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

 

Pakiet wyborczy jest doręczany do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, bądź za pośrednictwem operatora publicznego (Poczty Polskiej).

 

Pakiet wyborczy doręcza się wyłącznie do rąk własnych wyborcy niepełnosprawnego, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

 

Jeżeli odbierający nie może potwierdzić odbioru doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

 

W przypadku nieobecności wyborcy niepełnosprawnego pod wskazanym adresem doręczający umieszcza zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania wyborcy. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

 

W skład pakietu wyborczego wchodzi:

1)   koperta zwrotna;

2)   karta lub karty do głosowania;

3)   koperta na kartę lub karty do głosowania, zwana dalej "kopertą na kartę do głosowania";

4)   instrukcja głosowania korespondencyjnego;

5)   nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a - jeżeli wyborca zażądał ich przesłania;

6)   oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

 

Wyborca niepełnosprawny głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i przesyła ją do właściwej obwodowej komisji wyborczej.

 

Koperty zwrotne doręczane są do właściwych obwodowych komisji wyborczych w godzinach głosowania.

 

Wyborca niepełnosprawny do którego wysłany został pakiet wyborczy, może w godzinach głosowania osobiście doręczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

 

Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych doręczonych do obwodowej komisji wyborczej wrzucane są do urny wyborczej.

 

VI. LOKALE WYBORCZE PRZYSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W Gminie Sanok następujące lokale wyborcze przystosowane są do potrzeb wyborców niepełnosprawnych:

 

  1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Pisarowcach
  2. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 z siedzibą w Domu Ludowym w Jurowcah
  3. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Prusieku
  4. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 z siezibą w Szkole Podstawowej w Certeżu
  5. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 z siedzibą w Domu Ludowym w Kostarowcach
  6. Obwodowa Komisja Wybotrcza nr 13 z siedzibą w Domu Ludowym w Dobrej

 

Wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu miasta najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale, przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania