Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Drukuj
UDOSTĘPNIANIE  INFORMACJI  NA  WNIOSEK
 
Zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub ustnej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje:
    1. "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust. 1), z zastrzeżeniem art. 13, ust. 2, który stanowi: "jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie określonym, podmiot obowiązany do jej udostępnienia w takiej sytuacji powiadamia o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku";
    2. w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku (art. 14, ust. 1).
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku

OPŁATY

Udostępnienie informacji następuje nieodpłatnie z wyjątkiem sytuacji, w której podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten w takiej sytuacji może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom (art. 15).

ODMOWA UDZIELENIA INFORMACJI
 
Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie w wyniku powołania się na tajemnicę ustawowo chronioną, prawo do prywatności osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust. 2, pkt 1).


MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
 
Wnioski o udostępnienie informacji należy składać w Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej, w recepcji lub przesłać pocztą na adres Domu, wniosek można także przesłać drogą elektroniczną na adres: dpsraczkowa@gminasanok.pl