Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Drukuj
Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dnia 27 kwietnia 2016 r.(dalej Rozporządzenie) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej, Raczkowa 96 38-500 Sanok,
kontakt: dpsraczkowa@gminasanok.pl tel. 13 4461987

2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych (IDO), który nadzoruje prawidłowość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z Inspektorem Danych Osobowych powołanym przez Administratora można się skontaktować pod adresem pocztowym DPS Raczkowa (z adnotacją skierowania sprawy do IDO) lub za pośrednictwem adresu e-mail: idoraczkowa@gminasanok.pl

3. Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6 Rozporządzenia, mogą być przetwarzane:
1) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (obowiązki te wynikają z ustaw, rozporządzeń i zarządzeń jakie mają zastosowanie dla DPS w Raczkowej określających zadania gminy i innych przepisów powszechnie obowiązujących, jakie mają zastosowanie dla jednostek samorządu terytorialnego);
2) jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
3) jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy;
4) za zgodą osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Odbiorcami danych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Państwa danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) żądania sprostowania danych osobowych;
3) żądania usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) przenoszenia danych osobowych;
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do zrealizowania praw i obowiązków stron postępowania. Ponadto, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania określonych czynności, w tym np. zawarcia i wykonania umowy. W związku z tym brak podania danych osobowych może skutkować niemożnością zrealizowania uprawnienia wynikającego z przepisu prawa lub zawarcia umowy.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.